Công văn số 16543/QLD-KD ngày 03/10/2013 của Cục Quản lý Dược

Công văn số 16543/QLD-KD ngày 03/10/2013 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2013/TT-BYT

 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
———–

Số: 16543/QLD-KD

V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2013/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Long An

Phúc đáp Công văn số 1270/SYT.NVD đề ngày 17/9/2013 của Sở Y tế tỉnh Long An về việc cấp giấy đăng ký kinh doanh nhà thuốc bệnh viện;

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

1. Nội dung tại Công văn số 34/SYT.NVD ngày 11/01/2012 về việc cấp giấy phép kinh doanh nhà thuốc bệnh viện đã được Cục Quản lý Dược tổng hợp trả lời tại buổi giao lưu giao ban khu vực năm 2012.

2. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thuốc bệnh viện hoạt động, cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác phòng chữa bệnh của bệnh viện với đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định, tại điểm 2 khoản 1 Điều 4 Thông tư 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định: Trường hợp cơ sở bán lẻ thuốc do bệnh viện tự tổ chức không thể có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Sở Y tế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện cho cơ sở bán lẻ thuốc có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Cục Quản lý Dược thông báo Quý Sở biết để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)


Nguyễn Việt Hùng

 

Tải tài liệu gốc đầy đủ tại đây:

Viết bình luận

Công văn số 16543/QLD-KD ngày 03/10/2013 của Cục Quản lý Dược Cong van,cong van so 16543,thong tu,thong tu so 10/2013,kinh doanh

Công văn số 16543/QLD-KD ngày 03/10/2013 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2013/TT-BYT   BỘ 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859