Danh mục thuốc biệt dược gốc theo công bố của Bộ Y tế

Ngày 19/01/2012, Liên Bộ Y tế – Bộ Tài đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT- BYT- BTC hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế. Tiếp sau đó, Bộ Y tế đã có Quyết định số 2962/QĐ-BYT ngày 22/08/2012 về việc ban hành Quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cấp để công bố các danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học.

Bài liên quan danh mục thuốc

Từ cuối năm 2012 đến nay, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành 03 Quyết định về danh mục thuốc biệt dược gốc như sau:

  • Quyết định số 115/QĐ-BYT ngày 11/1/2012 về công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 1).
  • Quyết định số 369/QĐ-BYT ngày 30/01/2013 về công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 2).
  • Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 về công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 3)

Chúng tôi đã tổng hợp và gộp chung Danh mục thuốc của 3 đợt này vào files dưới đây.

Danh mục thuốc gồm 257 thuốc biệt dược gốc.

danh mục thuốc, thuốc biệt dược gốc, thuốc, thuốc biệt dược

Danh mục thuốc biệt dược gốc theo công bố của Bộ Y tế

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến công việc này cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác về y tế để phục vụ bạn đọc trên trang http://thuocdieutri.vn/.

Mong bạn đọc lưu ý theo dõi.

Danh-muc-cong-bo-521-thuoc-Biet-Duoc-Goc-chung-cho-7-Dot-thuocdieutri.vn_

 

 Admin thuodieutri.vn

Viết bình luận

Danh mục thuốc biệt dược gốc theo công bố của Bộ Y tế danh mục thuốc, thuốc biệt dược gốc, thuốc, thuốc biệt dược

Ngày 19/01/2012, Liên Bộ Y tế – Bộ Tài đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT- BYT- BTC hướng dẫn đấu 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859