Quyết định số: 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc: Ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện. 

 

BỘ Y TẾ
——–

Số: 1313/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

TẠI KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN

————————

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

n cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện.

Hướng dẫn này nhằm mục đích rút gọn thời gian chờ đợi khám chữa bệnh, giảm thủ tục phiền hà cho người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Điều 2. Hướng dẫn áp dụng cho bệnh viện, viện có giường bệnh nhà nước và tư nhân. 

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Tải tài liệu gốc tại đây:

Viết bình luận

Quyết định số: 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định, quyết định số 1313/QĐ-BYT, quy trì khám bệnh, khám bệnh tại bệnh viện,

Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc: Ban hành hướng dẫn quy trình 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859