Thông tư số 07/2012/TT-BYT ngày 14/05/2012 của Bộ Y tế

Thông tư số 07/2012/TT-BYT ngày 14/05/2012 của Bộ Y tế Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm 

BỘ Y TẾ
——————

Số: 07/2012/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2012

 

THÔNG TƯ

DANH MỤC VI SINH VẬT GÂY BỆNH TRUYỀN NHIỄM THEO NHÓM NGUY CƠ VÀ CẤP ĐỘ AN TOÀN SINH HỌC PHÙ HỢP KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM

——————————-

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ – CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm” như sau:

Thông tư, Vi sinh vật, Bệnh truyền nhiễm,

Thông tư số 07/2012/TT-BYT ngày 14/05/2012 của Bộ Y tế

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ;

2. Cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2012.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để xem xét, giải quyết./.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Long 

Tải văn bản gốc tại đây

Viết bình luận

Thông tư số 07/2012/TT-BYT ngày 14/05/2012 của Bộ Y tế

Thông tư số 07/2012/TT-BYT ngày 14/05/2012 của Bộ Y tế Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859