Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/ 2013 của Bộ Y tế

Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/ 2013 của Bộ Y tế về việc: Hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV

BỘ Y TẾ
———

Số: 15/2013/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2013

THÔNG TƯ

Hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV

Căn cứ Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV.

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này điều chỉnh các vấn đề sau:

1. Điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản lý chất lượng xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm sàng lọc HIV, phòng xét nghiệm khẳng định HIV và phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV (sau đây gọi chung là phòng xét nghiệm HIV).

2. Thủ tục công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV, công nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV và chỉ định phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phòng xét nghiệm sàng lọc HIV là phòng xét nghiệm thực hiện một hoặc nhiều kỹ thuật xét nghiệm HIV quy định tại Điều 3 Thông tư này nhưng không được khẳng định các trường hợp HIV dương tính.

2. Phòng xét nghiệm khẳng định HIV là phòng xét nghiệm sàng lọc HIV đã được Bộ Y tế thẩm định và công nhận đủ điều kiện khẳng định các kết quả xét nghiệm khẳng định HIV.

3. Phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV là phòng xét nghiệm khẳng định HIV được Bộ Y tế chỉ định để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 28 Thông tư này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

Nguyễn Thanh Long

 

Tải tài liệu gốc đầy đủ tại đây:

Viết bình luận

Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/ 2013 của Bộ Y tế Thông tư, thông tư số 15/2013/TT-BYT, xét nghiệm HIV, HIV, kỹ thuật xét nghiệm HIV, thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/ 2013

Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/ 2013 của Bộ Y tế về việc: Hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859