Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế

Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc:

Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện

BỘ Y TẾ
——

Số: 19/2013/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2013

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

TẠI BỆNH VIỆN

  

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện (sau đây gọi tắt là quản lý chất lượng bệnh viện), bao gồm:

1. Nội dung triển khai quản lý chất lượng bệnh viện.

2. Hệ thống tổ chức quản lý chất lượng bệnh viện.

3. Trách nhiệm thực hiện quản lý chất lượng bệnh viện.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức thực hiện quản lý chất lượng

 

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Tải tài liệu gốc đầy đủ tại đây:

Viết bình luận

Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế Thông tư, thông tư số 19/2013/TT-BYT, khám bệnh tại bệnh viện, chữa bệnh tại bệnh viện,

Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc: Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859